daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 25.9.2020 zákonem č. 386/2020 Sb., a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019.

daň z nemovitostí

Daň z nemovitých věcí je typickou a nejfrekventovanější majetkovou daní. Daňová povinnost se váže k vlastnictví konkrétní nemovitosti na území ČR. Daň z nemovitých věcí se stanoví na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň stanovována. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Ke změnám skutečností rozhodných pro daň, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. V souvislosti s nabytím vlastnického práva k nemovité věci se vlastník této nemovité věci stává poplatníkem a má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, ve kterém nemovitou věc nabyl.

osvobozený prodej nemovitosti z pohledu daně z příjmů

Daň z příjmů nemusíte platit, pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let. To platí pro nemovitosti pořízené ještě v průběhu roku 2020. Pro nemovitosti pořízené v roce 2021 bude ale platit již tzv. časový test v délce 10 let. Pokud ale v nemovitosti trvale bydlíte, zkracuje se tato lhůta na 2 roky. Daň se platí z rozdílu mezi pořizovací cenou a cenou prodejní. Pokud jste nemovitost nabyli bezúplatně, např. darováním nebo v rámci dědického řízení, lze tuto pořizovací cenu nahradit oceněním nemovitosti zpětně k datu nabytí.

daň z přidané hodnoty u pozemků

Od roku 2016 je platná další změna, která se týká stavebních pozemků. Tyto byly dříve osvobozeny od DPH, ale nyní toto osvobození již neplatí a v případě, že kupujete stavební pozemek od plátce DPH, bude nutné k ceně připočítat ještě 21% DPH. Je zřejmé, že v případě stavební parcely v řádů statisíců bude daňová změna pro kupujícího velmi citelná.